Výchovné poradenstvo

 

Výchovný poradca: Mgr. Jaroslav Krajčovič
Kariérový poradca: Mgr. Renáta Ravasz Grygerová

Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov a žiakov:

Štvrtok 13:30 - 14:30

Konzultácia v inom čase je možná po telefonickom dohovore.


Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:
- s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
- s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovnej poradkyne:
-poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie, konzultácie s triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov pri hľadaní a odstraňovaní problémov vo výchovno-vzdelávacej oblasti,
-konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
-koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:
www.stredneskoly.eu

Internetový sprievodca trhom práce: www.istp.sk

Sprievodca svetom povolaní: www.povolania.eu


Kariérne poradenstvo
Dôležité webové sídla