Voľné pracovné miesta

 

Pedagogický asistent, asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Voľné pracovné miesta (učiteľ/-ka pre prvý stupeň, učiteľ/- ka nemeckého jazyka pre druhý stupeň)

Voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - MAT, FYZ, INF, ANJ, NEJ