Školská dokumentácia
 
Zriaďovacia listina
Školský vzdelávací program
Školský poriadok
Organizačný poriadok školy
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy (školský rok 2018/2019)
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2019/2020